Výtvarná soutěž ŽIVOT ELIŠKY PŘEMYSLOVNY , je součástí projektu KOŘENY VLASTI - Pocta Elišce Přemyslovně a posledním Přemyslovcům. Byla ohlášena na Slavnostním koncertě pocta Elišce Přemyslovně, královně České a Polské, konaný v den výročí jejího úmrtí, dne 28. září 2016 v Bazilice Sv. apoštolů Petra a Pavla Královské kolegiální kapituly na Vyšehradě.


Vyhlášení výtvarné soutěže

Výtvarná soutěž je součástí projektu Pocta Elišce Přemyslovně & posledním Přemyslovcům, který je podpořen Ministerstvem kultury České republiky a Hlavním městem Prahou, institucemi, které projektu udělily taktéž svoji záštitu. Výtvarná soutěž získala partnerství Národní galerie v Praze. Projekt je součástí celostátních oslav 700. výročí narození Karla IV.

Podrobné podmínky výtvarné soutěže byly oznámeny na tiskové konferenci konané v budově navržené arch. Františkem Vahalou, na Žižkově náměstí 1, v Praze 3 na tehdejším Kollárově. TK byla spojena s významnou událostí konání Jubilejní výstavy ŘEMESLO JE UMĚNÍ - UMĚNÍ JE ŘEMESLO, pořádané ku příležitosti 95. výročí založení Stření uměleckoprůmyslové školy a 20. výročí založení Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové, která se stala partnerem výtvarné soutěže. Vlastní vyhlášení proběhlo v 1. patře budovy, ve stylové knihovně. Interiér knihovny byl vytvořen při vzniku školy jejími studenty, podle návrhu arch. Františka Nováka a je vyzdoben plastikami Františka Kmenta. Originální interiér byl též vystaven v roce 1928 na Výstavě soudobé kultury v Brně. Po vyhlášení podmínek výtvarné soutěže se přítomní zúčastnili komentované prohlídky jubilejní výstavy, ředitelem školy panem Mgr. Pavlem Kováříkem.


Nositelem projektu je Nadační fond Mikuláše Daczického z Heslova, spolupracujícím subjektem je nezisková společnost RODRO, z.s.

Projekt podpořilo Ministerstvo Kultury ČR a Hlavní město PRAHA.

Strategickým partnerem výtvarné soutěže je Národní galerie v Praze

Partnerem výtvarné soutěže je SUPŠ & VOŠUP PRAHA.

Generálním partnerem je společnost
ČESKÉ TEPLO, s.r.o.

Tisková konference

Tisková konference k vyhlášení výtvarné soutěže se konala 19. X. 2016, za přítomnosti náměstkyně primátorky hl.m. Prahy paní Evy Kislingerové a ředitelky odboru školství a mládeže paní Lenky Němcové v budově navržené arch. Františkem Vahalou, na Žižkově náměstí 1, v Praze 3; na tehdejším Kollárově. Tisková konference byla spojena s významnou událostí konání Jubilejní výstavy ŘEMESLO JE UMĚNÍ - UMĚNÍ JE ŘEMESLO, pořádané ku příležitosti 95. výročí založení Stření uměleckoprůmyslové školy a 20. výročí založení Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové, konala se ve stylové knihovně, jejíž interiér byl vytvořen při vzniku školy jejími studenty, podle návrhu arch. Františka Nováka a je vyzdoben plastikami Františka Kmenta. Originální interiér byl vystaven v roce 1928 na Výstavě soudobé kultury v Brně.

Podmínky výtvarné soutěže

FORMA VÝTVARNÝCH DĚL

Výtvarná soutěž neomezuje volbu a formu výtvarného vyjádření, které ponechává na mladém tvůrci. Omezení je dáno pouze rozměrem : díla by měla mít maximální formát A2, pokud autor zvolí plastické vyjádření své inspirace, jeho dílo musí mít maximální formát : 30 x 20 x 10 cm.

TÉMA A INSPIRACE VÝTVARNÝCH DĚL

Inspirací tvůrce může být cokoliv, co nalezne a shledá on osobně jako odůvodněné zejména v historických souvislostech doby, kdy Eliška Přemyslovna žila (20. ledna 1292 – 28. září 1330) a jakýkoliv jev, událost či objekt, který mohl, dle tvůrce a jeho historických znalostí, ovlivnit celý její život; od dětství na Pražském hradě po její skon v Praze na Vyšehradě. (Např.: dobové hračky, kostýmy, šperky a klenoty, místa jejího pobytu př. Praha/Pražský hrad, dominikánský klášter sv. Klimenta, Jiřský klášter, Zbraslavský klášter, Smíchov…/, Vyšehrad; Nymburk, Olomouc, Rajhrad, Oslavany, Loket, Cheb, Domažlice, Mělník, Brno, Norimberk, Mergentheim, Heimbach, Wurzburg, Cham, Kolmar, …, život na královském dvoře, její cestování, její svatba; ale i například dějepisné, kronikáři zaznamenané vztahy s dvořany či ochrana její osoby českými pány, její mateřská role, vztah k abatyši Kunhutě Přemyslovně, vztah ke své pratetě Anežce Přemyslovně, vztah k Marii Lucemburské, vztah k římskému králi Ludvíkovi, vztah k Janu Volkovi, vztah ke svému muži / http://shane.blgz.cz/2011/02/vystava-KRALOVSKYSNATEK-Eliska-Premyslovna-a-Jan-Lucembursky-1310.html/ a pod.).

OZNAČENÍ VÝTVARNÝCH DĚL

Každé výtvarné dílo musí být opatřeno na rubové straně či na připevněném štítku:
 1. názvem díla,
 2. jménem a příjmením autora
 3. věkem autora (rok narození)
 4. kontaktní adresou a PSČ,
 5. popisem inspirace vztahující se ke vzniku díla, v maximálním rozsahu textu 1 A5.

KATEGORIE VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

Soutěž je vypsána pro 2 věkové kategorie:
 1. jednotlivci ve věku 13 - 15 let
 2. jednotlivci ve věku 16 - 18 let

DORUČOVACÍ ADRESA VÝTVARNÝCH DĚL

Eva Kislingerová, Náměstkyně primátorky hlavního města Prahy,
Mariánské náměstí 2
Praha 1, 110 01

Obálku, či balíček, označit jako "Soutěž: ŽIVOT ELIŠKY PŘEMYSLOVNY"
Pokud bude výtvarné práce do soutěže odesílat za své žáky škola, je nutné přiložit zpracovaný seznam výtvarných prací, obsahující jednotlivé údaje dle pokynů v kapitole „OZNAČENÍ VÝTVARNÝCH DĚL“

SPECIFICKÉ PODMÍNKY VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

Účastník soutěže svoji přihláškou do soutěže dává zároveň souhlas s dobročinným využitím svého výtvarného díla a vzdává se autorských práv.
Výtvarné práce se nevracejí.
Soutěž je otevřena zejména pro děti a mládež z hlavního města Prahy.

UZÁVĚRKA VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

Uzávěrka přihlášených děl je 25. XI. 2016.
V každé kategorii bude vybráno 5 nejlepších výtvarných prací, které budou oceněny odbornou literaturou zabývající se tématikou výtvarných děl.

Hodnotící porota výtvarné soutěže

Hodnotící porota je složena z renomovaných profesionálů působících ve svém oboru.

Čestnou předsedkyní hodnotící poroty je Eva KISLINGEROVÁ.


ČLENOVÉ POROTY:

Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže

Fotografie ze Slavnostního vyhlášení výsledků výtvarné soutěže ŽIVOT ELIŠKY PŘEMYSLOVNY dne 22. prosince 2016 v krásném a inspirativním prostředí bývalého Kláštera Sv. Anežky České, kostele Sv. Františka, Národní galerie v Praze.

Autorkou fotografií je Simona AMIRIDU

 • Soutez_01
 • Soutez_02
 • Soutez_03
 • Soutez_04
 • Soutez_05
 • Soutez_06
 • Soutez_07
 • Soutez_08
 • Soutez_09
 • Soutez_10
 • Soutez_11
 • Soutez_12
 • Soutez_13
 • Soutez_14
 • Soutez_15
 • Soutez_16
 • Soutez_17
 • Soutez_18
 • Soutez_19
 • Soutez_20
 • Soutez_21
 • Soutez_22
 • Soutez_23
 • Soutez_24
 • Soutez_25
 • Soutez_26
 • Soutez_27
 • Soutez_28
 • Soutez_29
 • Soutez_30
 • Soutez_31
 • Soutez_32
 • Soutez_34
 • Soutez_36
 • Soutez_37
 • Soutez_38
 • Soutez_39
 • Soutez_40
 • Soutez_41
 • Soutez_42
 • Soutez_43
 • Soutez_44
 • Soutez_45
 • Soutez_46
 • Soutez_47
 • Soutez_48
 • Soutez_49